Gym Paid Members

Date Billing First name Billing Last name Billing Company Billing Phone Order total
2024-04-16HusseinDossajee0721968975KSh2,500
2024-04-15EbrahimFakhriEbrahim kapacee0722661152KSh2,500
2024-04-15BurhanuddinNanabhai0703975731KSh2,500
2024-04-15MariyahNanabhai0704499444KSh2,500
2024-04-14RubinaTaherMyself0796544357KSh2,500
2024-04-12HuzaifamurtazaHuzaifa murtaza0746641102KSh2,500
2024-04-11SakinaAnjarwalla0721779863KSh2,500
2024-04-11MurtazaRasheed0722854945KSh2,500
2024-04-11AbdulHusainAbdul tayyeb0759614110KSh2,500
2024-04-11FatemaRaghibZoeb raghib0115138818KSh2,500
2024-04-11MustafaHussein0799651013KSh2,500
2024-04-10MustafaMala+254791298894KSh2,500
2024-04-10TaherAbbas+254796035333KSh2,500
2024-04-09AmatullahMufaddalamatullah mufaddal0797799153KSh2,500
2024-04-09HuzeifaMundrawalla0716555164KSh2,500
2024-04-09QuraishKhambatiSelf0705515253KSh2,500
2024-04-09AmmarSaeed0724088022KSh2,500
2024-04-09BurhanuddinJamaly0729847028KSh2,500
2024-04-08TaherPirbhai+254723794966KSh2,500
2024-04-07SakinaMufaddalSakina mufaddal+254115912221KSh2,500
2024-04-07JuzerTafazzul HussainMyself+254742625363KSh2,500
2024-04-07AzizJanoowallaAziz Janoowalla, Murtaza Janoowalla0722390003KSh5,000
2024-04-07HatimHusseinSelf0703632902KSh2,500
2024-04-06MuniraAnjarwalla0724350073KSh2,500
2024-04-06HuzefaLikoniwalla0735525121KSh2,500