Registered Members
Mufaddal Cup

Date First name Last name Paying for Whom? Billing Phone Order total
2023-09-07BurhanNajmiBurhan Najmi and Muffadal Najmi0722854945KSh3,000
2023-09-06HusseinKarimji0721778844KSh1,000
2023-09-04ShabbirNajmiShabbir Najmi and Ebrahim Najmi0790498298KSh2,000
2023-09-04HamzaTotal0722210009KSh1,000
2023-09-01HusseinJamaly0790498478KSh1,000
2023-08-31TaherTajbhai0722521677KSh1,000
2023-08-31HuzefaYamaniHuzefa Yamani+254734364703KSh1,000
2023-08-31HatimEbrahimjee0722854945KSh1,000
2023-08-31MohammedMaloo+254717211351KSh1,000
2023-08-31MurtazaDossajeeMurtaza Dossajee0722613373KSh1,000
2023-08-31AliDodhAli/ibrahim/hussein/taha0721979734KSh4,000
2023-08-28MoizRasheedMoiz Rasheed , Murtaza Rasheed and Yusuf Najmi0722854945KSh3,000