Registered Members
Crick-Volley Frenzy 2024

Date Billing First name Billing Last name Billing Company Billing Phone Order total
2024-03-08HuzefaYamaniHuzefa Yamani0734364703KSh1,000
2024-03-08TaherJamalyTaher0711716997KSh1,000
2024-03-08SadikaliSaigar0799531765KSh1,000
2024-03-07MoizRasheed0722854945KSh1,000
2024-03-06MehlamAlibhaiMehlam Alibhai0722554252KSh1,000
2024-03-06MufaddalNajmi0720612681KSh1,000
2024-03-05Al anwarNoorbhai0793516266KSh1,000
2024-03-05Aliasger MurtazaNajmiAliasger Murtaza Najmi0717660311KSh1,000
2024-03-04Sh AzizDidarali0728996465KSh1,000
2024-03-04HusseinKarimji0721778844KSh1,000
2024-03-04IdrisBadriIdris Badri,Hussein badri0722392959KSh2,000
2024-03-04AbdulqadirNajmiMyself0704597598KSh1,000
2024-03-04MurtazaEbrahimjeeMyself0720029752KSh1,000
2024-03-04MurtazaHakimiMurtaza hakimi0722361416KSh1,000
2024-03-04HusainVajihiHusain Vajihi, Hussain Hyderi0757713200KSh2,000
2024-03-04MufaddalSaifuddinMyself0740643251KSh1,000
2024-03-04YousufMarviYousuf Marvi0700485529KSh1,000
2024-03-04MurtazaMJ0717600804KSh1,000
2024-03-04YusufWajihi0727114488KSh1,000
2024-03-04MoizHakimiMoiz0716511346KSh1,000
2024-03-04HuzeifaMalaSafari Boyz0793653416KSh6,000
2024-03-04AmmarAbdullabhaiAmmar Abdullabhai+254716521713KSh1,000
2024-03-04IdrisHaraziIdris Harazi0791877752KSh1,000
2024-03-04TahaHebatullah0729164471KSh1,000
2024-03-03Sh AliRoyal0727999402KSh1,000
2024-03-03TaherJamali0725064745KSh1,000
2024-03-01AzizJanoowallaAziz Janoowalla0722390003KSh1,000
2024-02-29AdnanKapacee0721886778KSh1,000
2024-02-29BurhanuddinChandabhai0743836149KSh1,000
2024-02-29MurtazaHassanli0718326338KSh1,000
2024-02-28MoizMamujeeMoiz Mamujee0704754777KSh1,000
2024-02-27AmmarHebatullah0716273452KSh1,000
2024-02-27HuzaifaHameed0708276214KSh1,000
2024-02-26HuzefaLightwalla0728609441KSh1,000
2024-02-26AliasgerHassanali0708204657KSh1,000
2024-02-26MufaddalNajmi0702200188KSh1,000
2024-02-26MehlamAkbarali+254710450797KSh1,000
2024-02-26YusufEzziYusuf Ezzi0720029752KSh1,000
2024-02-26AliasgarNajmiAliasgar Mustafa Najmi0726586924KSh1,000
2024-02-26HatimEssaji0722382192KSh1,000
2024-02-26HuseinaAbdullabhaiHamza Total0708784142KSh1,000
2024-02-25MurtazaAbbasMustafa abbas0111718041KSh2,000
2024-02-25QusaiZavery0708961444KSh1,000
2024-02-25HuzefaZavery0708961444KSh1,000
2024-02-25BurhanuddinMustansir Nanabhai0722230023KSh1,000